Study Plato's Symposium

Plato's Symposium on geoffreysteadman.com  ·  Plato's Symposium on Amazon
Tip: Move to the next term using your right arrow key. See the English translation using your up arrow key.
ἀγαλµα, -ατος τό
Hide Vocabulary List
 • ἀγαλµα, -ατος τό: statue, image
 • ἄγαµαι: to wonder at, marvel at, admire
 • ἀγαπάω: to love, show affection, be fond of
 • ἀδελφός, ὁ: a brother
 • ἀ-δικέω: to be unjust, do wrong, injure
 • ᾄδω: to sing
 • ἀ-θανασία, ἡ: immortality
 • αἱρέω: to size, take; mid. choose
 • αἰσθάνοµαι: to perceive, feel, learn, realize
 • αἰσχύνη, ἡ: shame, disgrace, dishonor
 • Buy New On Amazon
 • αἰτία, ἡ: cause, reason; charge, blame
 • ἄ-κλητος, -ον: uncalled, unbidden
 • ἀκόλουθος, ὁ: follower
 • ἀλήθεια, ἡ: truth
 • ἁλίσκοµαι: to be caught, be taken
 • Ἄλκηστις, ἡ: Alcestis
 • ἄλλο-θι: in another place, elsewhere
 • ἀ-µαθής, -ές: ignorant, foolish, stupid
 • ἀ-µαθία, ἡ: ignorance, folly
 • ἄ-µοιρος: without a share in (+ gen.)
 • Buy New On Amazon
 • ἀνα-µιµνήσκω: to remind (acc) of (gen), remember
 • ἀνα-παύοµαι: to rest
 • ἀνα-φαίνω: to bring to light, show, display
 • ἀνα-χωρέω: to go back, withdraw, retreat
 • ἀνδρεία, ἡ: manliness, bravery, courage
 • ἄνθος, -εος, τό: a blossom, flower, bloom
 • ἀνθρώπειος, -α, -ον: human, of a human
 • ἀνθρώπινος, -η, -ον: human, of a human
 • ἀν-ίηµι: to send up, let go, give up
 • ἀν-ίστηµι: to make stand up, raise up, get up
 • Buy New On Amazon
 • ἀ-νόητος, -ον: foolish, unintelligent
 • ἀν-οίγνυµι: to open
 • ἀν-όµοιος, -ον: unlike, dissimilar
 • ἀντι-λέγω: to speak against, challenge
 • ἀν-υπόδητος, -η, -ον: unshod, barefoot
 • ἅπας, ἅπασα, ἅπαν: every, quite all
 • ἀπ-έχω: to be distant, keep away from
 • ἁπλόος, -η, -ον: single, simple, absolute
 • ἁπλῶς: singly, plainly, absolutely
 • ἀπο-βαίνω: to turn out, result; disembark
 • Buy New On Amazon
 • ἀπο-βλέπω: to look off to, look at, gaze
 • ἀπο-κρίνοµαι: to answer, reply
 • ἀπο-λείπω: to leave behind, abandon
 • Ἀπολλόδωρος, ὁ: Apollodorus
 • ἀπ-όλλυµι: to destroy, kill, ruin
 • ἀπο-πέµπω: to send away, to dismiss
 • Ἄρης, ὁ: Ares
 • ἀριστεῖα, τὰ: prize for valor
 • ἄρτι: just, exactly
 • ἀρχαῖος, -α, -ον: ancient, old, original
 • Buy New On Amazon
 • ἀ-σθενής, -ές: without strength, weak, feeble
 • ἀσπάζοµαι: to welcome, embrace
 • ἀ-τεχνῶς: simply, really, entirely
 • αὖθις: back again, later
 • αὐλέω: to play on the flute
 • αὐλή, ἡ: the court-yard
 • αὐλητρίς, -ίδος, ἡ: a flute-girl
 • αὐτίκα: straightway, at once; presently
 • αὐτό-θι: on the very spot or moment
 • ἀ-φανίζω: to make invisible, conceal, destroy
 • Buy New On Amazon
 • ἀφ-ικνέοµαι: to come, arrive
 • Ἀχιλλεύς, ὁ: Achilles
 • βαίνω: to walk, step, go
 • βάρβαρος, ὁ: foreigner, a non-Greek
 • βέβαιος, -ον: firm, steadfast, sure, certain
 • βέλτιστος, -η, -ον: best
 • βία, βιας, ἡ: violence; strength, force, might
 • βουλεύω: to deliberate, plan, take counsel
 • γαστήρ, -έρος, ὁ: belly, stomach
 • γελάω: to laugh
 • Buy New On Amazon
 • γενναῖος, -α, -ον: noble, well-bred
 • γέννησις, -εως, ἡ: engendering, producing
 • γῆ, ἡ: earth
 • γονεύς, -έως, ὁ: a begetter, parent
 • γοῦν: γε οὖν, at least, at any rate, any way
 • δαιµόνιος, -α, -ον: divine, daemon-like
 • δαίµων, -ονος, ὁ: a divine being, spirit
 • δάκνω: to bite; sting, prick
 • δείκνυµι: to point out, display, show
 • δεῖπνον, τό: the principal meal, dinner
 • Buy New On Amazon
 • δεξιός, -ά, -όν: right, right side
 • δεῦρο: here, to this point, hither
 • δέχοµαι: to receive, accept, take
 • δηλόω: to make clear, show, reveal, exhibit
 • δῆτα: certainly, to be sure, of course
 • διά-κειµαι: to be disposed, be affected
 • δια-νοέοµαι: to think, suppose, intend
 • δια-πράττω: to accomplish, effect
 • δια-τίθεµαι: to be disposed, arranged, treated
 • δια-τρίβω: to pass time, consume, spend
 • Buy New On Amazon
 • δια-φερόντως: differently from; especially
 • δια-φεύγω: to flee, get away from, escape
 • δια-φθείρω: to destroy, corrupt, pervert
 • διδάσκαλος, ὁ: a teacher
 • διδάσκω: to teach, instruct
 • διέρχοµαι: to go through, pass; relate, explain
 • δικαιοσύνη, ἡ: justice, righteousness
 • δικαστής, οῦ, ὁ: a juror, dicast
 • δι-οίγνυµι: to open
 • δι-πλόος, -η, -ον: twofold, double
 • Buy New On Amazon
 • δίχα: apart, asunder; apart from (+ gen.)
 • δόξα, ἡ: opinion, reputation, honor, glory
 • δουλεία, ἡ: servitude, slavery, bondage
 • δουλεύω: to be a slave, serve, be subject to
 • δράω: to do
 • δυνατός, -ή, -όν: capable, strong, possible
 • ἔπος, -εος, τό: a word
 • ἕτοιµος, -η, -ον: ready, prepared, at hand
 • ἔτος, -εως, τό: a year
 • εὐ-δαιµονία, ἡ: happiness, good fortune
 • Buy New On Amazon
 • εὐθύς: right away, straight, directly, at once
 • εὐ-πορέω: to have means, prosper, thrive
 • εὔ-πορος, -ον: resourceful, easily done, easy
 • εὑρίσκω: to find, discover, devise, invent
 • ἐφ-άπτω: to grab hold of, grasp, bind on or to
 • ἐγ-γίγνοµαι: to be in, intervene; be possible
 • ἐγγύς: near, close to (+ gen.); adv. nearby
 • εἶεν: well! well now!
 • εἰσ-ηγέοµαι: to propose, introduce; explain
 • εἴτε: whether...or, either...or
 • Buy New On Amazon
 • ἑκάτερος, -α, -ον: each of two, either
 • ἐκεῖ: there, in that place
 • ἐκ-πλήγνυµι: to strike with fear, amaze, astound, to drive out of one senses
 • ἔν-δεια, ἡ: need, lack, deficiency
 • ἔνδον: within, at home
 • ἐν-εἰµί: to be in
 • ἐν-θυµέοµαι: to consider, reflect, ponder
 • ἐνιαυτός, ὁ: year, long period of time
 • ἐν-νοέω: to have in mind, notice, consider
 • ἐντός: within, inside
 • Buy New On Amazon
 • ἐξαίφνης: suddenly, immediately
 • ἐξ-αρκέω: to be enough, suffice, be sufficient
 • ἔξ-εστι: it is allowed, permitted, possible
 • ἐπι-βουλεύω: to plot against, contrive against
 • ἐπι-δείκνυµι: to show forth, display, point out
 • ἐπί-σταµαι: to know, know how, understand
 • ἐπιτήδευµα, τό: a pursuit, activity, practice
 • καθ-εύδω: to lie down to sleep, sleep
 • καθ-ίστηµι: to establish, put into a state, make become; fall into a state, become
 • καρπόω: to bear fruit; mid. enjoy, profit
 • Buy New On Amazon
 • καρτερέω: to endure, be steadfast, staunch
 • κατα-γελάω: to laugh at, mock
 • κατά-δηλος, -η, -ον: quite clear, visible
 • κατα-λείπω: to leave behind, abandon
 • κατα-σκευάζω: to prepare, construct, equip
 • κατα-φρονέω: to think down upon, despise
 • κεῖµαι: to lie down
 • κεφάλαιον, τό: main or chief point, gist, sum
 • κινέω: to set in motion, move; arouse, irritate
 • κοινωνία, ἡ: association, partnership
 • Buy New On Amazon
 • κολακεία, ἡ: flattery, fawning
 • κράς, κρατός, ἡ: the head
 • κρατέω: to overcome (+ gen.); rule; be strong
 • κρείττων, -ον: stronger, mightier, better
 • κύκλος, ὁ: a circle, round, ring
 • ἡγεµών, -όνος, ὁ: leader, commander, guide
 • ἡδέως: sweetly, pleasantly, gladly
 • ἦθος, -έος, τό: custom; disposition, character
 • ἥκιστος, -η, -ον: least; not at all
 • ἥλιος, ὁ: the sun
 • Buy New On Amazon
 • Ἡσίοδος, ὁ: Hesiod
 • θέατρον, τό: theater; the spectators, audience
 • θῆλυς, -εια, -υ: female, feminine
 • θηρίον, τό: a wild animal, beast
 • θορυβέω: to throw into confusion, make an uproar; raise a shout; applaud
 • θυγάτηρ, ἡ: a daughter
 • ἰάοµαι: to heal, cure
 • ἴσχω: to have; hold back, check, restrain
 • Λακεδαίµων, -ονος, ἡ: Lacedaemon
 • λανθάνω: to escape notice of, act unnoticed
 • Buy New On Amazon
 • λοιπός, ὁ: remaining, the rest
 • λύγξ, λυγγός, ἡ: hiccup, hiccough
 • µά: by, in affirmation
 • µάθηµα, -ατος, τό: instruction, teaching, lesson
 • µακάριος, -α, -ον: blessed, happy
 • µάλα: very, very much, exceedingly
 • µαλακός, -α, -ον: soft, gentle; weak, feeble
 • µανθάνω: to learn, understand
 • µεθύω: to be drunk with wine
 • µειράκιον, τό: adolescent, boy, young man
 • Buy New On Amazon
 • µέµφοµαι: to blame, censure, find fault with
 • µένω: to stay, remain
 • µέρος, -έος, τό: a part, share, portion
 • µέσος, -η, -ον: middle, in the middle of
 • µεστός, -ή, -όν: full, filled, filled full
 • µετα-βάλλω: to change, alter; turn about
 • µετα-στρέφω: to turn about, turn round
 • µέχρι: up to; until, as long as (+ gen.)
 • µηχανή, ἡ: means, device, contrivance
 • µιµνήσκω: to recall, remember
 • Buy New On Amazon
 • µνήµη, ἡ: a remembrance, memory, record
 • µόνιµος, -α, -ον: stable, steadfast, lasting
 • µοῦσα, ἡ: Muse
 • ναί: yes, yeah
 • νεώτερος, -α, -ον: younger; rather recent
 • νήφω: to be sober
 • νικάω: to conquer, defeat, win
 • νυνί: now; as it is
 • νύξ, νυκτός, ἡ: a night
 • ξένη, ἡ: a female guest, foreigner, stranger
 • Buy New On Amazon
 • ὁδός, ἡ: road, way, path, journey
 • ὅ-θεν: from where, from which
 • οἰκέω: to inhabit, dwell, live
 • ὄµνυµι: to swear, take an oath
 • ὁµο-λογία, ἡ: agreement
 • ὄνειδος, τό: reproach, censure, rebuke
 • ὀνοµάζω: to name, call by name
 • ὅπλον, τό: arms; tool, implement
 • ὁποῖος, -α, -ον: what sort or kind
 • ὁπότε: when, by what time
 • Buy New On Amazon
 • ὄργανον, τό: instrument, tool, organ
 • ὅρκος, ὁ: an oath
 • ὁρµάω: to set in motion; set out, begin
 • ὅτε: when, at some time
 • οὐκ-έτι: no more, no longer, no further
 • οὐκοῦν: therefore, then, accordingly
 • Οὐρανία, ἡ: Urania, the heavenly one
 • οὖς, ωτός, τό: ear
 • πάγκαλος, -η, -ον: all-beautiful, good, noble
 • πάλαι: long ago, formerly, of old
 • Buy New On Amazon
 • παµ-πολύς, -πολλά, -πολύ: very much
 • παντά-πασι: all in all, altogether, absolutely
 • παντο-δαπός, -ή, -όν: of every sort, varied
 • πάντως: altogether, by all means, certainly
 • παρα-γίγνοµαι: to be present; to arrive
 • παρα-κελεύοµαι: to order, urge, encourage
 • παρα-σκευάζω: to prepare, get ready
 • παρ-οιµία, ἡ: common saying, proverb
 • Πάτροκλος, ὁ: Patroclus
 • Πενία, ἡ: Poverty, Need
 • Buy New On Amazon
 • περι-βάλλω: to throw round, enclose; clothe
 • περί-ειµι: to surpass, excel, (+ gen.)
 • περι-µένω: to wait for, await
 • πλεῖστος, -η, -ον: most, very many, greatest
 • πλήν: except, but (+ gen.)
 • πλησµονή, ἡ: fullness, satiety, satisfaction
 • πλούσιος, -α, -ον: rich, wealthy, opulent
 • πλουτέω: to be wealthy, rich
 • πλοῦτος, ὁ: wealth, riches
 • πολιτικός, -ή, -όν: of the city, political, civic
 • Buy New On Amazon
 • πονηρός, -ά, -όν: wicked, base; defective
 • πόνος, ὁ: work, toil, labor
 • πορίζω: to provide, procure, furnish, supply
 • Πόρος, ὁ: Plenty, Means, Way, Path
 • πόσις, -εως, ὁ: drinking
 • πότερος, -α, -ον: which of the two? whether?
 • πούς, ποδός, ὁ: a foot
 • πρᾶξις, -εως, ἡ: action, deed, activity, business
 • πρίν: until, before (+ inf.)
 • προσ-αναγκάζω: to press, compel, force
 • Buy New On Amazon
 • προσ-ήκων, προσήκοντος: relatives, kin
 • πρόσθεν: before
 • προσ-φέρω: to bring to, apply
 • πρόσ-ωπον, τό: face, countenance
 • πταρµός, ὁ: a sneeze
 • πυνθάνοµαι: to learn by inquiry, learn by hearsay; inquire, ask about
 • ῥῆµα, τό: a word, saying, phrase
 • ῥυθµός, ὁ: rhythm, proportion, symmetry
 • ῥώννυµι: to strengthen, make strong; be fit
 • σάτυρος, ὁ: satyr
 • Buy New On Amazon
 • σαφής, -ές: clear, distinct, definite
 • σιληνός, ὁ: silenus
 • σκέλος, -εος, τό: the leg
 • σκέπτοµαι: to look at, examine, consider
 • σκληρός, -ά, -όν: hard, harsh, severe
 • σκοπέω: to look at, examine, consider
 • σοφιστής, ὁ: sophist, wise man
 • σπουδάζω: to pursue earnestly, be serious, be eager for, make haste
 • στρατηγός, ὁ: a general, leader
 • συγ-γυµνάζω: to exercise together
 • Buy New On Amazon
 • συµ-βάλλω: to join, combine, contribute
 • σύµ-πας, -ασα, -αν: all together, all at once
 • συµ-πλέκω: to twist together, entwine
 • συµ-πότης, ὁ: a fellow-drinker, symposiast
 • σύµ-φηµι: to assent, approve, agree
 • σύν-οιδα: to be conscious, cognizant of, know
 • συν-τήκω: to melt together; fuse, join with
 • σχεδόν: nearly, almost, just about, practically
 • σῴζω: to save, keep, preserve
 • ταινία, ἡ: a band, ribbon, fillet, head-band
 • Buy New On Amazon
 • τείνω: to tend, extend, direct; stretch, spread
 • τεκµήριον, τό: sign, indication, proof
 • τελευτή, ἡ: end, completion; death
 • τέλος, -εος, τό: end, goal, result; sacred rites
 • τέµνω: to cut, hew, slice, ravage
 • τίµιος, -α, -ον: honored, valued, worthy
 • τιµωρέω: to avenge, exact vengeance
 • τµῆµα, -ατος, τό: the part cut-off, a section
 • τοι: ya know, let me tell you, surely
 • τοιόσδε, -άδε, -όνδε: such, the following
 • Buy New On Amazon
 • τοτέ: at one time
 • τρεῖς, τρία: three
 • τρίτος, -η, -ον: the third
 • τύχη, ἡ: chance, luck, fortune, success
 • ὑβρίζω: to commit outrage, assault, insult
 • ὑβριστής, οῦ, ὁ: an outrageous person
 • ὑγιής, -ές: sound, healthy, wholesome
 • ὑγρός, -ά, -όν: moist, wet, fluid
 • υἱός, -οῦ, ὁ: a son
 • ὑµέτερος, -α, -ον: your, yours
 • Buy New On Amazon
 • ὑµνέω: to sing, laud, praise in song; recite
 • ὑπ-άρχω: to be ready, available; be possible
 • ὑπερ-αποθνήσκω: to die on behalf of, die for
 • ὑπ-ηρετέω: to serve, minister (+ dat.)
 • ὑπο-δέω: to bind from under, put on shoes
 • ὑπο-λαµβάνω: to take up, reply; suppose
 • ὕστερον: later
 • φεύγω: to flee, escape; defend in court
 • φιλέω: to love, befriend; strive to, tend to
 • φιλο-σοφέω: to pursue wisdom, investigate
 • Buy New On Amazon
 • φιλό-σοφος, ὁ: a pursuer or lover of wisdom
 • φοβέοµαι: to fear, be seized with fear, flee
 • φόβος, ὁ: fear, terror, panic
 • φρόνησις, -εως, ἡ: wisdom, intelligence, prudence
 • φυλάττω: to keep watch, guard, keep in mind
 • χάρις, χάριτος, ἡ: grace, favor, gratitude
 • χειµών, -ῶνος τό: storm, winter
 • χθές: yesterday
 • χρηστός, -ή, -όν: good, noble, worthy
 • ψεύδοµαι: to lie, cheat, beguile
 • Buy New On Amazon