Study Plato's Phaedo

Plato's Phaedo on geoffreysteadman.com  ·  Plato's Phaedo on Amazon
Tip: Move to the next term using your right arrow key. See the English translation using your up arrow key.
ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἀκήκοα, ἠκούσθην
Hide Vocabulary List
 • ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἀκήκοα, ἠκούσθην: to hear, listen to
 • ἄλλος, -η, -ο: other
 • ἄν: modal adv.
 • ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ: a man
 • ἀπο-θνῄσκω, -θανοῦμαι, -έθανον, -τέθνηκα: to die off, perish
 • ἄρα: then, therefore, it seems, it turns out
 • αὐτός, -ή, -ό: -self; he, she, it; the same
 • ἀφ-ικνέομαι, ἀφίξομαι, ἀφικόμην, —, ἀφῖγμαι, —: to come, arrive
 • γάρ: for, since
 • γε: at least, at any rate; indeed
 • Buy New On Amazon
 • γίγνομαι, γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα: come to be, be born
 • δέ: but, and, on the other hand
 • δή: indeed, surely, really, certainly, just
 • δίκη, ἡ: justice; lawsuit, trial, penalty
 • ἐγώ: I
 • εἰμί, ἔσομαι: to be, exist
 • εἶπον: aor. said, spoke (aor. λέγω, φημί)
 • ἐκεῖνος, -η, -ον: that, those
 • ἐν: in, on, among. (+ dat.)
 • Ἐχεκράτης, ὁ: Echecrates
 • Buy New On Amazon
 • ἔχω, ἕξω, ἔσχον, ἔσχηκα: have, hold, possess; be able; be disposed
 • : or (either...or); than
 • ἡμεῖς: we
 • θάνατος, ὁ: death
 • καί: and; also, even, too, in fact
 • νῦν: now; as it is
 • ὁ, ἡ, τό: the
 • οἷος, -α, -ον: of what sort, as
 • ὅστις, ἥτις, ὅ τι: whoever, whichever, whatever
 • ὅτι: that; because
 • Buy New On Amazon
 • οὐ-δέ: and not, but not, nor, not even
 • οὔ-τε: and not, neither...nor
 • οὐδ-είς, οὐδε-μία, οὐδ-έν: no one, nothing
 • οὖν: and so, then; at all events
 • οὗτος, αὕτη, τοῦτο: this, these
 • πάνυ: quite, entirely, exceedingly
 • παρα-γίγνομαι, -γενήσομαι, -εγενόμην: to come near, be present
 • περί: around, about, concerning
 • πίνω, πίομαι, ἔπιον, πέπτωκα, πέπομαι, ἐπόθην: to drink
 • πρό: before, in front; in place of (+ gen.)
 • Buy New On Amazon
 • πῶς: how? in what way?
 • σαφής, -ές: clear, distinct; certain, reliable
 • Σωκράτης, -ους, ὁ: Socrates
 • τελευτάω, τελευτήσω, ἐτελεύτησα, τετελεύτηκα: to end, finish, die
 • τις, τι: anyone, anything, someone, -thing
 • τίς, τί: who? which?
 • τρόπος, ὁ: a manner, way; turn, direction
 • Φαίδων, -ωνος, ὁ: Phaedo
 • φάρμακον, τό: medicine, remedy, drug
 • χρόνος, ὁ: time
 • Buy New On Amazon
 • : O! oh!
 • ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἦχα, ἦγμαι, ἤχθην: to lead, bring, carry, convey
 • ἀεί: always, forever, in every case
 • δῆλος, -η, -ον: clear, evident, conspicuous
 • εἰ: if, whether
 • εἰς: into, to, in regard to (+ acc.)
 • ἐκ, ἐξ: out of, from (+ gen.)
 • ἕκαστος, -η, -ον: each, every one
 • ἔτι: still, besides, further
 • κατά: down from (gen), down along (acc)
 • Buy New On Amazon
 • λέγω, λέξω (ἐρέω), ἔλεξα (εἶπον), εἰλοχα, ἐλέγην: to say, speak
 • μέν: on the one hand
 • ναί: yes, yea
 • οἴχομαι: to go, go off, depart
 • πάλαι: for some time, long ago, of old
 • πολύς, πολλά, πολύ: much, many
 • ποτέ: ever, at some time, once
 • τότε: then, at that time
 • τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχημα: chance upon, attain; happen
 • ὕστερος, -α, -ον: later, last; adv. later
 • Buy New On Amazon
 • φαίνω, φανῶ, ἔφηνα, ἐφάνθην (ἐφάνην): show; mid. appear, seem
 • φημί, φήσω, ἔφησα: to say, claim, assert
 • ὡς: as, thus, so, that; when, since
 • ἄρχω: to begin; to rule, be leader of
 • διά: through (gen), on account of, because of (acc)
 • ἐπειδάν: whenever
 • θεός, ὁ: a god, divinity
 • μηδ-είς, μηδ-εμία, μηδ-έν: no one, nothing
 • ὅταν: ὅτε ἄν, whenever
 • πάλιν: again, once more; back, backwards
 • Buy New On Amazon
 • πράττω: to do, accomplish, make, act
 • πρίν: until, before
 • ὥσπερ: as, just as, as if
 • ἀλλά: but; well
 • δύναμαι, δυνήσομαι,,, δεδύνημαι, ἐδυνήθην: to be able, can
 • ἔγω-γε: I for my part
 • ἕτερος, -α, -ον: one of two, other, different
 • μή: not, lest
 • μήν: truly, surely, certainly
 • οὐ, οὐκ, οὐχ: not
 • Buy New On Amazon
 • οὐδαμῶς: in no way, not at all
 • πάρ-ειμι, -έσομαι: to be near, be present, be at hand
 • πᾶς, πᾶσα, πᾶν: every, all, the whole
 • πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα: to suffer, experience
 • πειράω: to try, attempt, endeavor
 • προ-θυμέομαι: to be eager, zealous, ready
 • σύ: you
 • τοιοῦτος, -αύτη, -οῦτο: such
 • ὑμεῖς: you
 • Ἅιδης, -ου ὁ: Hades
 • Buy New On Amazon
 • ἀπό: from, away from. (+ gen.)
 • αὖ: again, once more; further, moreover
 • δοκέω, δόξω, ἔδοξα, δέδογμαι: to seem (good), think, imagine
 • εἴ-περ: if really, if that is to say (to imply doubt)
 • εἰκός, ότος, τό: likely, probable, reasonable
 • εἷς, μία, ἕν: one, single, alone
 • εἴωθα: to be accustomed
 • ἐκεῖ-σε: thither, to that place
 • ἔρχομαι, εἶμι, ἦλθον, ἐληλυθα, —, —: to come or go
 • εὖ: well
 • Buy New On Amazon
 • ἡδονή, ἡ: pleasure, enjoyment, delight
 • θεῖος, -α, -ον: divine, sent by the gods
 • λόγος ὁ: word, speech, discourse, account
 • μέλλω, μελλήσω, ἐμέλησα: to be about to, intend to (fut. inf.)
 • μη-δέ: and not, but not, nor
 • οἶδα: to know
 • οἴομαι (οἶμαι), ὀίήσομαι, ᾠήθην: to suppose, think, imagine
 • οὕτως: in this way, thus, so
 • πάθος, -εος, τό: suffering, misfortune
 • πού: somewhere, I suppose
 • Buy New On Amazon
 • τε: and, both
 • τοί-νυν: well then; therefore, accordingly
 • φιλο-σοφία, ἡ: pursuit or love of wisdom
 • ὥστε: so that, that, so as to
 • Κέβης, Κέβητος ὁ: Cebes
 • παντά-πασι: all in all, absolutely
 • παρά: from, beside, alongside; in respect to
 • Σιμμίας, Σιμμίου, ὁ: Simmias
 • πρόσθεν: before
 • ἀλλήλος, -α, -ον: one another
 • Buy New On Amazon
 • ἐπειδή: when, since, after
 • ἕως: until, as long as
 • ἥκω: to have come, be present
 • ἡμέρα, ἡ: day,
 • μετά: with (+ gen.); after (+ acc.)
 • ὅδε, ἥδε, τόδε: this, this here
 • ὅπως: how, in what way; in order that, that
 • ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ: the very one who, very thing which
 • πρότερος, -α, -ον: before, previous; earlier
 • γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα: learn, know, recognize
 • Buy New On Amazon
 • ὁράω, ὄψομαι, εἶδον, ἑώρακα, ἑώραμαι, ὤθην: to see, behold
 • Κρίτων, Κρίτωνος ὁ: Crito
 • ἅμα: at once, at the same time; along with
 • ἀναγκάζω, ἀναγκάσω, ἡναγκάσα: to force, compel, require
 • ἄνθρωπος, ὁ: human being
 • βούλομαι, βουλήσομαι, -, -, βεβούλημαι, ἐβουλήθην: wish, want
 • δύο: two
 • ἐάν: εἰ ἄν, if (+ subj.)
 • (ἐ)θέλω ἐθελήσω, ἠθέλησα, ἠθέληκα, —, —: to be willing, wish
 • ἐν-νοέω, -νοήσω, νόησα, νενόηκα,, ἐνοήθην: to notice, consider
 • Buy New On Amazon
 • ἐναντίος, -α, -ον: opposite, contrary
 • ἔοικα: to be like, seem likely (dat.)
 • καλέω, καλέω, ἐκάλεσα, κέκληκα, κέκλημαι, ἐκλήθην: call, summon
 • λαμβάνω, λήσω, ἔλαθον, λέληθα: to take, receive, catch, grasp
 • πρός: to (acc), near, in addition to (dat)
 • ὑπό: by, because of, from (gen), under (dat)50
 • φύω, φύσω, ἔφυν (ἔφυσα), πέφυκα: bring forth; grow; be by nature
 • ἀληθής, -ές: true
 • ἀνα-μιμνήσκω,-μνήσω, -έμνησα: to remind, recall (acc. gen.)
 • ἀπο-κρίνομαι, ἀπο-κρινοῦμαι, ἀπ-εκρίθη: to answer, reply
 • Buy New On Amazon
 • ἐρωτάω, ἐρωτήσω, ἠρόμην: to ask, inquire, question
 • Ζεύς, ὁ: Zeus
 • ἤδη: already, now, at this time
 • νή: by…(+ acc, invoking a god )
 • ποιέω, ποιήσω, ἐποίησα, πεποίηκα, πεποίημαι, ἐποιήθην: do, make
 • χρή: it is necessary, is fitting; must, ought
 • βίος, ὁ: life
 • ὅς, ἥ, ὅ: who, which, that
 • πολλάκις: many times, often, frequently
 • τοιόσδε, -άδε, -όνδε: such
 • Buy New On Amazon
 • ἀπ-έρχομαι, -ειμι, -ηλθον, -έληλυθα, —, —: to go away, depart
 • δεῖ: it is necessary, must, ought (+ inf.)
 • ἐπίσταμαι, ἐπιστήσομαι, ἠπιστήθην: know, know how, understand
 • πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέποιθα, πέπεισμαι, ἐπείσθην: persuade; obey
 • πρῶτος, -η, -ον: first, earliest
 • αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, ᾐσθόμην,,ᾔσθημαι: perceive, feel, realize
 • ἄξιος, -α, -ον: worthy of, deserving of
 • αὑτοῦ (ἑαυτοῦ), -ῆς, -οῦ: himself, herself, itself, themselves
 • γῆ, γῆς ἡ: earth, land, ground
 • δια-λέγομαι, -λέξομαι, -ελεξάμην,,, -ελέχθην: converse with, discuss
 • Buy New On Amazon
 • ἐπί: near, at (gen.), to (acc), near, at (dat.)
 • ἠμί: to say, (ἦ δ᾽ ὅς – ‘he said’)
 • ἴσος, -η, -ον: equal to, the same as, like
 • μέντοι: however, nevertheless; certainly
 • πρᾶγμα, -ατος τό: deed, act; matter, affair
 • φιλό-σοφος, ὁ, ἡ: pursuer of wisdom
 • ἑαυτοῦ, -ῆς, -οῦ: himself, herself, itself, themselves, 24 see also αὑτοῦ
 • ἐκεῖ: there, in that place
 • ἔρομαι, ἐρήσομαι, ἠρόμην: to ask, enquire, question
 • ἴσως: perhaps, probably; equally, likely
 • Buy New On Amazon
 • μάλιστα: most of all; certainly, especially
 • ἅπας, ἅπασα, ἅπαν: every, quite all
 • ζάω, ζήσω, ἔξησα, ἔξηκα: to live
 • θαυμαστός, -ή, -όν: wonderful, marvelous, strange
 • θνῄσκω, θανοῦμαι, ἔθανον, τέθνηκα: to die
 • μόνος, -η, -ον: alone, only, solitary
 • νυν-δὴ: just now
 • οὐδέ-ποτε: not ever, never
 • μέγας, μεγάλη, μέγα: big, great, important
 • ἀνάγκη, ἡ: necessity, force, constraint
 • Buy New On Amazon
 • οὐκοῦν: therefore, then, accordingly
 • ἀγαθός, -ή, -όν: good, brave, capable
 • ἀγανακτέω, ἀγανακτήσω, ἠγανάκτησα: to be annoyed, be troubled
 • ἀμείνων, -ον (-ονος): better
 • ἐπι-θυμέω, ἐπιθυμήσω, ἐπεθύμησα,,, ἐπιθυμήθην: to desire, long for
 • νοῦς, ὁ: mind, intention, attention, thought
 • φεύγω, φεύξομαι, ἔφυγον, πέφευγα, —, —: to flee, escape
 • ἀπ-αλλάττω: escape, release; set free
 • δίκαιος, -α, -ον: just, right(eous), fair
 • ὁμο-λογέω: to agree, acknowledge
 • Buy New On Amazon
 • φέρω, οἴσω, ἤνεκγκα, ἐνήνοχα, ἠνέχθην: to bear, carry, bring, convey
 • χαίρω: to rejoice, be glad, enjoy; fare well
 • ἅπτω: fasten, grasp (gen); kindle, set fire;
 • δίδωμι, δώσω, ἔδωκα, δέδωκα, δέδομαι, ἐδόθην: give, offer, grant
 • ἐν-θάδε: hither, thither
 • ἔπ-ειτα: then, next, secondly
 • ὁμοῖος, -α, -ον: similar, resembling
 • παρ-έχω, -εξω, -εσχον, -εσχηκα: to provide, furnish, supply
 • κακός, -ή, -όν: bad, base, cowardly, evil
 • μᾶλλον: more, rather
 • Buy New On Amazon
 • ἐρέω: will speak (fut. λέγω)
 • ὀρθός, -ή, -όν: straight, upright, right
 • ὅσος -η -ον: as many as; all who, all which
 • ἆρα: introduces a yes/no question
 • ἡγέομαι, ἡγήσομαι, ἡγησάμην,, ἡγήθην: lead; consider, believe (dat)
 • σῶμα, -ατος, τό: the body
 • ψυχή, ἡ: breath, life, spirit, soul
 • σκοπέω (for ther tenses, use σκέπτομαι): to look at, examine, consider
 • μετ-έχω, -εξω, -εσχον, -εσχηκα: to partake of, have share in (gen)
 • πότερος, -α, -ον: which of the two? whether?
 • Buy New On Amazon
 • φρόνησις, -εως, ἡ: intelligence, wisdom, prudence
 • αἰσθήσις, -εως, ἠ: sensation, perception
 • μή-τε: and not, neither...nor
 • καλός, -ή, -όν: beautiful, fair, noble, fine
 • μέγεθος, -εος, τό: size, magnitude, height
 • καθαρός, -ά, -όν: clean, pure, spotless
 • χράομαι, χρήσομαι, ἐχρησάμην,,, ἐχρήσθην: to use, employ, enjoy
 • ἀναγκαῖος, -α, -ον: necessary, inevitable
 • ἐπιθυμία, ἡ: desire, longing, yearning
 • ἱκανός, -ή, -όν: enough, sufficient; capable
 • Buy New On Amazon
 • ἑταῖρος, ὁ: a comrade, companion, mate
 • φόβος, ὁ: fear, terror, panic
 • φύσις, -εως, ἡ: nature, character; form
 • ἕνεκα: for the sake of, because of, for (gen.)
 • οἰκέω, οἰκήσω, ᾤκησα, ᾤκηκα, ᾤκημαι, ᾠκήθην: inhabit, dwell, live
 • φοβέω, φοβήσω, ἐφόβησα,,ἐφοβήθην: put to flight, terrify, frighten
 • σφόδρα: very much, exceedingly, earnestly
 • δείδω, δείσω, ἔδεισα, δέδοικα: fear, dread, shrink from, feel awe
 • μάλα: very, very much, exceedingly
 • προσ-ήκει: be at hand; it belongs to, befits
 • Buy New On Amazon
 • μείζων, μείζον: larger, greater
 • ὅμως: nevertheless, however, yet
 • ἐλάττων, -ον: smaller, fewer; less
 • ἥττων, -ον: less, weaker, inferior
 • καλῶς: well; beautifully
 • ὀλίγος, -η, -ον: few, little, small
 • ἀπ-όλλυμι, -ολῶ, -ώλεσα, -όλωλα: to destroy, kill, ruin; die
 • φρόνησις, -εως, ἡ: intelligence, wisdom, prudence
 • εἴ-τε: either...or; whether...or
 • γένεσις, -εως, ἡ: origin, beginning, generation
 • Buy New On Amazon
 • μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα, —, —: to learn, understand
 • ἀπο-δείκνυμι, -δέξω, -έδεξα, -δέδεχα,, -εδέχθην: demonstrate, prove
 • κύκλος, ὁ: a circle, round, ring
 • ἀνά-μνησις, -εως, ἡ: recollection, recall
 • εἶδος, -εος, τό: form, shape, figure
 • ἐπιστήμη, ἡ: knowledge, understand
 • λύρα, ἡ: lyre
 • ἐμαυτοῦ, -ῆς, -οῦ: myself
 • ἄλλως: otherwise, in another way
 • ὅστισ-οῦν, ἥτισουν, ὅτι-οῦν: whosoever
 • Buy New On Amazon
 • ἀιδής, -ές: unseen, invisible
 • ὁρατός, -ή, -όν: to be seen, visible
 • τίθημι, θήσω, ἔθηκα, τέθηκα, τέθειμαι, ἐτέθην: set, put, place, arrange
 • ἀ-θάνατος, -ον: undying, immortal
 • ἀ-όρατος, -ον: unseen, invisible
 • συγ-χωρέω, χωρήσω, ἐχώρησα, κεχώρηκα: come together; concede
 • τόπος, ὁ: a place, region
 • βέλτιστος, -η, -ον: best
 • ὅπῃ: where; in what way, how
 • σμικρός, -ά, -όν: small, little
 • Buy New On Amazon
 • ἁρμονία, ἡ: harmony, a fastening, joint
 • θερμός, -ή, -όν: hot, warm; subst. heat
 • ψυχρός, -ά, -όν: cold, chill, frigid
 • δέχομαι, δέξομαι, ἐδεξάμην, δέδεγμαι, ἐδέχθην: to receive, accept
 • ῥέω, ῥυήσομαι, ἐρρύην, ἐρρύηκα, —, —: to flow, run, stream
 • πλέων, -ον: more, greater
 • ἀν-ώλεθρος, -α, -ον: indestructible
 • αἰτία, ἡπ: cause, responsibility, blame
 • προσ-τίθημι, θήσω, ἔθηκα, τέθηκα,, ἐτέθην: to add, attribute
 • ἀήρ, ἀέρος m.: air, mist
 • Buy New On Amazon
 • πῦρ, πυρός, τό: fire
 • οὐρανός, ὁ: sky, heaven
 • ὕδωρ, ὕδατος, τό: water
 • σμικρότης, -τητος, ἡ: smallness
 • περιττός -ή -όν: odd, remarkable
 • ἄρτιος, -α, -ον: even, suitable
 • θάλαττα, ἡ: the sea