Study Homer's Odyssey 9-12

Homer's Odyssey 9-12 on geoffreysteadman.com  ·  Homer's Odyssey 9-12 on Amazon
Tip: Move to the next term using your right arrow key. See the English translation using your up arrow key.
ἄγω
Hide Vocabulary List
 • ἄγω: to lead, bring; (ἄγε, ἄγετε: come on!)
 • ἀμύμων, ονος: blameless, noble
 • ἀμφί: on both sides, round
 • ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ: a man
 • ἄριστος, –η, –ον: best, noblest, most excellent
 • αὖτε: again, this time, in turn
 • αὐτίκα: straightway, at once; presently
 • αὐτός, –ή, –ό: -self; he, she, it; the same
 • αὐτοῦ: on the very spot, there, here
 • ἀχεύω: to grieve, vex; mid. (ἄχνυμαι) be grieved
 • Buy New On Amazon
 • βάλλω: to throw, shoot, hit, strike
 • βίη, βιης, ἡ: strength, force, power, might
 • βοῦς, ὁ, ἡ: cow, ox, bull; cattle, oxen
 • γαῖα, ἡ: earth, ground, land, country
 • γε: at least, at any rate; indeed
 • γίγνομαι: to become, come into being
 • γλαφυρός, –ή, –ό ν: hollow, hollowed
 • γυνή, γυναικό ς, ἡ: a woman, wife
 • δέ: but, and, on the other hand
 • δεινός, –ή, –όν: terrible, dire, strange
 • Buy New On Amazon
 • δέω: to tie up, bind up
 • δή: indeed, surely, really, certainly, just
 • διά: through (+ gen.) on account of (+ acc.)
 • δίδωμι: to give, offer, grant, provide
 • δύο: two
 • δύω: to come, go, enter
 • δῶμα, –ατος, τό: house
 • : him, her, it (reflexive)
 • ἐάω: to allow, permit, let be, suffer
 • ἐγώ: I
 • Buy New On Amazon
 • ἔδω: to eat, (poetic for ἐσθίω)
 • ἕζομαι: to sit; sit someone down, set
 • ἐθέλω: to be willing, wish, desire
 • εἰ: if, whether
 • εἴδομαι: seem, look like
 • εἶδον: saw, beheld; pass. appear (aor. of ὁράω)
 • εἰμί: to be, exist
 • εἶμι: fut. of ἔρχομαι, will go, will come
 • εἶπον: said, spoke (aor. λέγω, φημί)
 • εἴρομαι: to ask, inquire (impf. ἐρέομην)
 • Buy New On Amazon
 • εἰς: into, to, in regard to (+ acc.)
 • ἐκ: out of, from (+ gen.)
 • ἕκαστος, –η, –ον: each, every one
 • ἐλαύνω: to drive; drive off; set in motion
 • ἐμός, –ή, όν: my, mine
 • ἐν: in, on, among (+ dat.)
 • ἔνθα: there, thither; then, at that time
 • ἔνθεν: from there, then, from where
 • ἑξῆς: in a row, in order, in sequence
 • ἐπεί: when, after, since, because
 • Buy New On Amazon
 • ἔπειτα: then, next, secondly
 • ἐπί: to, toward (acc.), near, at (dat., gen.)
 • ἐπι–βαίνω: to proceed to, climb; embark
 • ἕπομαι: to follow, accompany, escort
 • ἔπος, –εος, τό: a word
 • ἔργνυμι: to confine, shut in, pen in
 • ἔργον, τό: work, labor, deed, act
 • ἐρετμόν, τό: an oar
 • ἐρέω: will say, will speak (impf. mid. ask; εἴρομαι)
 • ἐρύω: to drag, haul, pull, draw
 • Buy New On Amazon
 • ἔρχομαι: to come, go
 • ἑταῖρος, ὁ: comrade, companion
 • ἔτι: still, besides, further
 • εὐναώ: to go to bed
 • εὐνή, ἡ: bedding, couch, marriagebed
 • ἔχω: to have, hold, possess; be able; be disposed
 • Ζεύς, ὁ: Zeus
 • : or (either...or); than
 • : in truth, truly (begins an open question)
 • ἠ–δέ: and
 • Buy New On Amazon
 • ἤδη: already, now, at this time
 • ἠέ: or, either…or
 • ἠέλιος, ὁ: sun
 • ἧμαι: to sit, sit down, be seated
 • ἦμαρ, –ατος, τό: day
 • ἦμος: when, at a time when
 • ἠρι–γένεια, –ης: earlyborn
 • ἠώς, ἡ: daybreak, dawn
 • θάλασσα, ἡ: the sea
 • θάνατος, ὁ: death
 • Buy New On Amazon
 • θεά, ἡ: goddess,
 • θεῖος, –η, –ον: divine, immortal
 • θεός, ὁ, ἡ: god, goddess
 • θοός, –ή, –όν: swift, quick, nimble
 • θυμός, ὁ: heart, soul, mind, spirit
 • θύω: to sacrifice; rush, rage, blow
 • ἱερός, –ή, –ό ν: holy; temple, sacrificial victim
 • ἵημι: to send forth, throw; let go, release; mid. hasten
 • ἱκνέομαι: to go, come, approach, arrive
 • ἵνα: so that, in order that (+ subj.); where (+ ind.)
 • Buy New On Amazon
 • ἴσος, –η, –ον: equal, like; balanced
 • ἵστημι: to make stand, set up, stop, establish
 • ἱστίον, τό: sail, web
 • καί: and, also, even, too
 • κακός, –ή, όν: bad, base, cowardly, evil
 • καλέω: to call, summon, invite
 • καλός, –ή, –ό ν: beautiful, fair, noble, fine
 • κατά: down from (+ gen.), down (+ acc.)
 • κεῖμαι: to lie down
 • κεῖνος, –η, ον: that, those
 • Buy New On Amazon
 • κελεύω: to bid, order, exhort
 • κέν, ἄν: modal adv.
 • κῆδος, –εος, τό: trouble, care
 • Κίρκη, ἡ: Circe
 • κτείνω: to kill, slay
 • Κύκλωψ, –οπος, ὁ: Cyclops
 • κῦμα, –ατος, τό: wave, swell, surge
 • λείπω: to leave, forsake, abandon
 • λευκός, –ή, όν: white, light, bright, brilliant
 • λύω: to loosen, undo, unfasten, untie
 • Buy New On Amazon
 • μακρός, ά, όν: long, far, distant, large
 • μάλα: very, very much, exceedingly
 • μέγαρον, τό: hall, chief-room, large room
 • μέγας, μεγάλη, μέγα: big, great, important
 • μέν: on the one hand
 • μετά: with (+ gen.); after (+ acc.)
 • μήτηρ, ἡ: a mother
 • μῦθος, ὁ: story, word, speech
 • ναίω: to live, dwell, abide
 • νέκυς, ὁ: corpse, the dead
 • Buy New On Amazon
 • νέομαι: to return, come back (only pres., impf.; fut.)
 • νῆσος, ἡ: an island
 • νηῦς, νηός, ἡ: a ship, boat
 • νοῦς, ὁ: mind, thought, reason, attention
 • νῦν: now; as it is
 • νύξ, –κτος, ἡ: night
 • ξεῖνος, ὁ: guest, foreigner, stranger
 • ὅ–θι: where
 • ὁ, ἡ, τό: the; that; he, she, it
 • ὅδε, ἥδε, τόδε: this, this here
 • Buy New On Amazon
 • ὁδός, ἡ: road, way, path, journey
 • Ὀδυσσεύς, ὁ: sseus
 • οἶδα: to know (pf. with pres. sense)
 • οἶνος, ὁ: wine
 • οἶος, –η, –ον: alone, lone, lonely
 • ὄις, ὄιος, ὁ, ἡ: sheep, ram
 • ὄλεθρος, ὁ: ruin, destruction, death
 • ὄλλυμι: to destroy, lose, kill; mid. perish
 • ὀξύς, –εῖα, –ύ: sharp, piercing; keen
 • ὁράω: to see, look, behold
 • Buy New On Amazon
 • ὄρος, –εος, τό: a mountain, hill
 • ὅς, ἥ, ὅ: who, which, that
 • ὅσος, –η, –ον: as much as, many as; all who
 • ὅτε: when, at some time
 • ὅτι: that; because
 • οὔ–τε: and not, neither...nor
 • οὔ–τις, οὔ–τι: no one, nobody, nothing
 • οὐ, οὐκ, οὐχ: not
 • οὐδέ: and not, but not, nor, not even
 • οὐδός, τό: threshold
 • Buy New On Amazon
 • οὗτος, αὕτη, τοῦτο: this, these
 • ὀφθαλμός, ὁ: the eye
 • ὄφρα: till, until; in order that, so that
 • παῖς, παιδός, ὁ, ἡ: a child, boy, girl; slave
 • παρά: from, at, to the side of
 • πᾶς, πᾶσα, πᾶν: every, all, the whole
 • πατήρ, ὁ: a father
 • πατρίς, –ιδος: fatherland
 • πείθω: to persuade, trust; mid. obey
 • πεῖσμα, ατος, τό: a ship's cable
 • Buy New On Amazon
 • πέρ: very, even, indeed, just
 • περί: around, about, concerning
 • πέτρη, ἡ: rock, ledge, cliff
 • πίνω: to drink
 • πολιός, –ή, –όν: gray, grizzled, grisly
 • πολύς, πολλά, πολύ: much, many
 • πόντος, ὁ: sea
 • πόρος, ὁ: a way, path, means, plenty
 • πόρω, –, ἔπορον: to give, furnish, offer, supply
 • ποτέ: ever, at some time, once
 • Buy New On Amazon
 • ποτής, –ῆτος, ἡ: drink
 • που: anywhere, somewhere; I suppose
 • πούς, ποδός, ὁ: a foot
 • πρός: to, towards (+ acc.), near (+ dat.)
 • προσ–αυδάω: to address, speak to
 • προσ–εῖπον: spoke to, addressed
 • πρότερος, –α, ον: before; sooner, earlier
 • πρῶτος, –η, ον: first, earliest; foremost
 • πῦρ, –ρός, τό: fire
 • πω: yet, up to this time
 • Buy New On Amazon
 • πως: somehow, in any way, at all
 • πῶς: how? in what way or manner?
 • Σκύλλη, ἡ: Scylla
 • σός, –ή, –όν: your, yours
 • σπέος, ὁ: cave, cavern, grotto
 • σύ: you
 • σύν: along with, with, together (+ gen.)
 • σφεῖς: they
 • τε: and, both
 • τελέω: complete, fulfill, accomplish
 • Buy New On Amazon
 • τεύχω: to make, build, prepare
 • τίθημι: to set, put, place, arrange, make, cause
 • τίς, τί: who? which?; anyone, -thing
 • τοι: to you (σοἰ); you know, surely
 • τότε: at that time, then
 • ὕδωρ, ὕδατος, τό: water
 • υἱός, –οῦ, ὁ: a son
 • ὑπό: because of, from (gen.), under (dat.)
 • φαίνω: to show; mid. appear, seem
 • φάρμακον, τό: herb, drug, medicine
 • Buy New On Amazon
 • φέρω: to bear, carry, bring, convey
 • φημί: to say, claim, assert; think
 • φίλος, –α, –ον: dear, friendly
 • φρήν, φρενός, ἡ: wits, mind; the midriff
 • χάλκεος, –ον: of copper or bronze, brazen
 • χαλκός, ὁ: copper, bronze
 • Χάρυβδις, ἡ: Charybdis
 • χείρ, χειρός, ἡ: hand
 • χέω: to pour, drop, shed
 • ψυχή, ἡ: breath, life, spirit, soul
 • Buy New On Amazon
 • : O! oh!
 • ὡς: as, thus, so, that; when, since