Study Plato's Meno

Plato's Meno on geoffreysteadman.com  ·  Plato's Meno on Amazon
Tip: Move to the next term using your right arrow key. See the English translation using your up arrow key.
ἀγαθός, -ή, -όν
Hide Vocabulary List
 • ἀγαθός, -ή, -όν: good, brave, capable
 • ἀεί: always, forever, in every case
 • ἀκούω: to hear, listen to
 • ἀληθής, -ές: true
 • ἀλλά: but
 • ἄλλος, -η, -ο: other, one...another
 • ἄν: modal adv.
 • ἀνα-μιμνήσκω: remind; mid. recall, remember
 • ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ: a man
 • ἀνθρωπος, ὁ: human being, man
 • Buy New On Amazon
 • Ἄνυτος, ὁ: Anytus
 • ἀπό: from, away from. (+ gen.)
 • ἀπο-κρίνομαι: to answer, reply
 • ἆρα: introduces a yes/no question
 • ἄρα: then, therefore, it seems, it turns out
 • ἀρετή, ἡ: excellence, goodness, virtue
 • αὐτός, -ή, -ό: he, she, it; same; -self
 • βλάπτω: to hurt, harm
 • βούλομαι: to wish, be willing, desire
 • γάρ: for, (yes) for; since, because
 • Buy New On Amazon
 • γε: at least, indeed, at any rate
 • γίγνομαι: come to be, become, be born
 • γιγνώσκω: to learn, realize; know
 • γραμμή, ἡ: line
 • γυνή, γυναικόςἡ: woman, wife
 • δέ: but, and, on the other hand
 • δέω (1), δέησω: need, lack (gen.); mid. ask; impers.
 • δεῖ: it is necessary (inf.)
 • δή: indeed, certainly; just, exactly
 • δῆλος, -η, -ον: clear, evident
 • Buy New On Amazon
 • δή-που: perhaps, I suppose
 • διά: through (gen); on account of
 • δια-φέρω: differ; surpass, be superior to
 • διδακτός, -όν: acquired through teaching
 • διδάσκαλος, ὁ: a teacher, instructor
 • διδάσκω: to teach, instruct
 • δικαιοσύνη, ἡ: justice, righteousness
 • διπλάσιος, -α, -ον: double, two-times
 • δοκέω: to seem (good); think, decide
 • δόξα, ἡ: opinion, reputation
 • Buy New On Amazon
 • δύο: two
 • ἐάν (ἤν): εἰἄν,if (+ subj.)
 • ἑαυτοῦ, -ῆς, -οῦ: himself, her-, it-, them-
 • ἔγω-γε: I for my part
 • ἐγώ: I
 • ἐθέλω: to be willing, wish, want
 • εἰ: if, whether
 • εἴ-περ: if really
 • εἴ-τε: either...or; whether...or
 • εἰμί: to be, exist
 • Buy New On Amazon
 • εἷς, μία, ἕν: one, single, alone
 • εἰς: into, to, in regard to (acc.)
 • ἐκ, ἐξ: out of, from (+ gen.)
 • ἕκαστος, -η,-ον: each, every one
 • ἐκεῖνος, -η, -ον: that, those
 • ἐν: in, on, among. (+ dat.)
 • ἔοικα: to seem, seem likely, be like (dat.)
 • ἐπει-δή: when, after, since, because
 • ἐπί: upon (gen.), to (acc.), near, at (dat.)
 • ἐπι-θυμέω: to desire, long for (gen)
 • Buy New On Amazon
 • ἐπι-χειρέω: to attempt, try ́put a hand on
 • ἐπίσταμαι: to know (how), understand.
 • ἐπιστήμη, ἡ: knowledge, understanding
 • ἐρωτάω: to ask, inquire, question
 • ἕτερος, -α, -ον: other, different
 • ἔτι: still, besides, further; in addition
 • εὖ: well
 • ἔχω: to have, hold; be able; be disposed
 • Ζεύς, ὁ: Zeus
 • ζητέω: to seek, look for, investigate
 • Buy New On Amazon
 • : or (either...or); than
 • ἡγέομαι: to be a leader, lead (gen); believe
 • ἡμεῖς: we
 • ἴσος, -η, -ον: equal to, the same as, like
 • ἴσως: perhaps, probably; equally, likely
 • καί: and; also, even, too; in fact, actually
 • κακός, -ή, -όν: bad, base, cowardly, evil
 • καλέω: to call, summon, invite
 • καλός, -ή, -όν: beautiful, fair, noble, fine
 • καλῶς: well, nobly
 • Buy New On Amazon
 • κατά: according to, over (acc); down, against (gen)
 • λαμβάνω: to take, receive, catch, grasp
 • λέγω: to say, speak (aor. εἶπον)
 • λόγοςὁ: word, speech, account
 • μάλιστα: most of all; certainly, especially
 • μᾶλλον: more, rather
 • μανθάνω: to learn, understand
 • μέν: on the one hand
 • Μένων, Μένωνοςὁ: Meno
 • μετά: with (gen.); after (acc.)
 • Buy New On Amazon
 • μή: not, lest
 • μή-τε: and not; neither...nor
 • μήν: truly, surely
 • μόνος, -η, -ον: alone, only, solitary
 • μόριον, τό: piece, portion, section
 • ναί: yes, yea
 • νοῦς, ὁ: mind, sense, attention, understanding
 • νῦν: now; as it is
 • ξένος, ὁ: guest, foreigner, stranger
 • ὁ, ἡ, τό: the
 • Buy New On Amazon
 • ὅδε, ἥδε, τόδε: this, this here
 • οἶδα: to know
 • οἴομαι (οἶμαι): suppose, think, imagine
 • οἷος, -α, -ον: of what sort, who
 • ὀκτώ-πους, ὀκτώ-πουν: of eight feet
 • ὅλος, -η, -ον: whole, entire, complete
 • ὁμο-λογέω: to agree
 • ὀρθός, -ή, -όν: straight, upright, right
 • ὀρθῶς: rightly, correctly
 • ὅς, ἥ, ὅ: who, which, that
 • Buy New On Amazon
 • ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ: the very one who, very thing which
 • ὅστισ-οῦν, ἥτισουν, ὅτι-οῦν: whosoever
 • ὅστις, ἥτις, ὅτι: whoever, whichever, whatever
 • ὅταν: ὅτεἄν, whenever
 • ὅτι: that; because
 • οὐ, οὐκ, οὐχ, οὐχι: not
 • οὐ-δέ: and not, but not,nor; not even
 • οὐδ-είς, οὐδε-μία, οὐδ-έν: no one, nothing
 • οὐκοῦν: therefore, then, accordingly
 • οὖν: and so, then; at all events
 • Buy New On Amazon
 • οὔ-τε: and not, neither...nor
 • οὗτος, αὕτη, τοῦτο: this, these
 • οὕτως: in this way, thus, so
 • πάνυ: quite, entirely, exceedingly
 • παρά: from, at, to (the side of); contrary
 • πᾶς, πᾶσα, πᾶν: every, all, the whole
 • περί: around, about, concerning (acc/gen)
 • ποιέω: to do, make; bring about, treat
 • ποῖος, -α, -ον: of a some sort or kind
 • πόλις, -εωςἡ: a city-state, city
 • Buy New On Amazon
 • πολύς, πολλή, πολύ: much, many
 • ποτέ: ever, at some time, once
 • πότερος, -α, -ον: whether, which (of two)?
 • που: anywhere, somewhere; I suppose
 • πούς, ποδός, ὁ: a foot
 • πρᾶγμα, τό: deed, act; matter, affair
 • πράττω: to do, accomplish; exact (money)
 • πρός: to (acc.), near, in addition to (dat.)
 • πρότερος, -α, -ον: previous, earlier
 • πῶς: how? in what way?
 • Buy New On Amazon
 • σκέπτομαι: to examine, consider, look at
 • σκοπέω: to look at, examine, consider
 • σοφία, ἡ: wisdom, skill, intelligence
 • σύ: you
 • σχῆμα, -ατοςτό: form, figure, appearance
 • Σωκράτης, -ουςὁ: Socrates
 • τε: and, both
 • τέτταρες, -α: four
 • τις, τι: anyone, -thing, someone, -thing
 • τίς, τί: who? which?; why?
 • Buy New On Amazon
 • τοί-νυν: well then; therefore, accordingly
 • τοιοῦτος, -αύτη, -οῦτο: such, this sort
 • τοτέ: at one time
 • τρόπος, ὁ: manner, way; turn, direction
 • τυγχάνω: to chance upon, get; meet; happen
 • φαίνω: show; mid. appear, seem
 • φημί: to say, claim, assert
 • φρόνησις, -εωςἡ: prudence, intelligence
 • φύσις, -εωςἡ: nature, natural qualities
 • χωρίον, τό: area, space; figure
 • Buy New On Amazon
 • ψυχή, ἡ: breath, life, spirit, soul
 • : O, oh
 • ὡς: as, thus, so, that; when, since
 • ὥσπερ: as, just as, as if
 • ὥστε: so that, that, so as to
 • ὠφέλιμος, -η, -ον: profitable, beneficial, helpful