Study Euripides' Medea

Euripides' Medea on geoffreysteadman.com  ·  Euripides' Medea on Amazon
Tip: Move to the next term using your right arrow key. See the English translation using your up arrow key.
ἄν
Hide Vocabulary List
 • ἄν: modal adv.
 • ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ: man, husband, male
 • αὐτός, –ή, –ό: -self; he, she, it; the same
 • γάρ: for, since
 • γῆ, ἡ: earth, land
 • γίγνομαι: come to be, become
 • γυνή, γυναικός, ἡ: a woman, wife
 • δέσποινα, ἡ (δεσπότις, ἡ): mistress
 • εἰς (ἐς): into, to, in regard to (+acc.)
 • ἐμός, –ή, –όν: my, mine
 • Buy New On Amazon
 • ἐν: in, on, among. (dat.)
 • θυμός, ὁ: spirit, anger; heart; soul, life
 • Ἰάσων, Ἰάσονος, ὁ: Jason
 • καί: and, also, even, too
 • κόρη, ἡ: girl, maiden; pupil (of the eye)
 • κτείνω: to kill
 • μεγιστος, –η, –ον: greatest, biggest, best
 • μέν: on the one hand
 • μη–δέ: and not, but not, nor
 • μή: not, lest
 • Buy New On Amazon
 • Μήδεια, ἡ: Medea
 • ὁ, ἡ, τό: the
 • ὅδε, ἥδε, τόδε: this, this here
 • ὅς, ἥ, ὅ: who, which, that
 • οὐ–δέ: and not, but not, nor, not even
 • οὐ, οὐκ, οὐχ: not
 • πᾶς, πᾶσα, πᾶν: every, all, the whole
 • πατήρ, ὁ: a father
 • πείθω: persuade; mid. obey
 • πίτνω (πίπτω): fall, fall down, drop
 • Buy New On Amazon
 • ποτέ: ever, at some time, once
 • πρός: to, towards (acc.), near, in addition to (dat)
 • τε: and, both
 • τέκνον, τό: a child
 • φυγή, ἡ: flight, escape, exile
 • χείρ, (χερός), ἡ: hand
 • χθών, χθονός, ἡ: earth, ground
 • ἀκούω: to hear, listen to
 • ἀπ–αλλάσσω: set free, release, deliver
 • γαμέω: marry
 • Buy New On Amazon
 • γάμος, ὁ: a wedding, marriage
 • δέ: but, and, on the other hand
 • δύσ–τηνος, –ον: ill-suffering, wretched,
 • ἐκ, ἐξ: out of, from (+ gen.)
 • ἐπεί: when, after, since, because
 • ἐχθρός, –ή, –όν: hated, hostile; enemy
 • : or (either...or); than
 • θεός, ὁ: god, goddess, divinity
 • Κρέων, οντος, ὁ: Creon
 • νῦν: now; as it is
 • Buy New On Amazon
 • οἷος, –α, –ον: which sort, of what sort,who, which
 • ὄμμα, –ατος, τό: eye(s), face
 • οὔ–τε: and not, neither...nor
 • παῖς, παιδός, ὁ, ἡ: a child, boy, girl; slave
 • προ–δίδωμι: betray, give over
 • φίλος, –η, –ον: dear, beloved; friend, kin
 • φίλτατος, –η, –ον: dearest, most beloved
 • ὡς: as, thus, so, that; when, since
 • ἀπ–όλλυμι: destroy, lose, ruin; mid. perish, be ruined, be done for
 • γαῖα, ἡ: earth, land
 • Buy New On Amazon
 • γε: at least, at any rate; indeed
 • δεινός, –ή, –όν: terrible; strange, wondrous
 • διά: through (gen.) on account of, (acc.)
 • δόμος, ὁ: a house
 • ἐγώ: I
 • ἔχω: to have, hold; be able + inf.; be disposed + adv.
 • κακός, –ή, –όν: bad, base, cowardly, evil
 • λαμβάνω: take, receive, catch, grasp (gen)
 • λέχος, –εος, τό: (marriage) bed, couch
 • νιν: him, her, it rd (3 pers. pronoun)
 • Buy New On Amazon
 • οἶδα: to know
 • οἶκος, ὁ: a house, abode, dwelling
 • ὁράω: to see, look, behold
 • οὗτος, αὕτη, τοῦτο: this, these
 • πάσχω: suffer, experience
 • συμ–φορά, ἡ: misfortune; happening, event
 • σφεῖς,–έων,–ιν,ας (σγ. σφέ): them (him/her/it)
 • τάλας, τάλαινα, τάλαν: wretched, unhappy; daring
 • τις, τι: anyone, anything, someone, something
 • τύραννος, ὁ, ἠ: sovereign, tyrant
 • Buy New On Amazon
 • ὑπό: by, because of (gen), under (dat)
 • φέρω: bear, carry, bring, convey
 • φρήν, φρενός, ἡ: midriff; wits, heart, mind
 • ἄγω: lead, bring, carry, convey
 • ἀλλά: but, well, rather
 • δεσποτής, ὁ: master, lord
 • ἔμολον: go, come (aor. of βλώσκω)
 • θέλω (ἐθέλω): be willing, wish, desire
 • λέγω: to say, speak
 • λείπω: leave, abandon
 • Buy New On Amazon
 • μήτηρ, ἡ: a mother
 • οὐδ–είς, οὐδεμία, οὐδ–έν: no one, nothing
 • παύω: stop, cease
 • πῶς: how? in what way
 • σύ: you
 • τίς, τί: who? which?
 • τύχη, ἡ: chance, luck, fortune, success
 • ὥστε: so that, that, so as to
 • βούλομαι: wish, be willing
 • δή: indeed, surely, really, certainly, just
 • Buy New On Amazon
 • δοκέω: to seem, seem best, think, imagine
 • εἰ: if, whether
 • εἰμί: to be, exist
 • τίθημι: to put, place, set; make
 • κλύω: to hear
 • μέλλω: to be about to, intend to; delay
 • μῦθος, ὁ: story, word, speech
 • σαφής, –ές: reliable, definite, clear, distinct
 • σέ–θεν: from you, your (epic gen. of σύ)
 • σύν: along with, with, together (+ gen.)
 • Buy New On Amazon
 • χρή: it is necessary or fitting; must, ought
 • : O, oh
 • δῶμα, –ατος, τό: house
 • ἔρχομαι: to come or go
 • εὖ: well
 • θνητός, –ή, όν: mortal
 • καινός, –ή, –όν: new, fresh; strange
 • λόγος, ὁ: word, talk, speech; account
 • μάλιστα: most of all; certainly, especially
 • ὄλλυμι: destroy, lose, ruin; mid. perish, be ruined, be done for
 • Buy New On Amazon
 • πρίν: until, before
 • τοιόσδε, –άδε, όνδε: such, this (here) sort
 • ὑμεῖς: you
 • χάρις: favor; gratification, delight; for sake of (gen)
 • δράω: to do, work
 • πόνος, ὁ: work, toil, labor; trouble, suffering
 • χωρέω: proceed, travel, advance, go
 • μέγας, μεγάλη, μέγα: big, great, important
 • πολύς, πολλά, πολύ: much, many
 • τλήμων, ὁ, ἡ: wretched, suffering; hard-hearted, enduring
 • Buy New On Amazon
 • βροτός, ὁ, ἡ: a mortal, human
 • δαίμων, –ονος, ὁ: divine spirit, fate
 • ἐπί: to, toward (acc), on near, at (dat.)
 • ζάω, ζήσω: to live
 • κρείσσων, –ον: better, stronger, mighter
 • ὀργή, ἡ: anger, passion; temperment
 • πρῶτος, –η, ον: first, earliest
 • χράομαι: use, employ, engage (dat); lack (gen)
 • βαίνω: step, walk, go
 • ἔτι: still, besides, further
 • Buy New On Amazon
 • Ζεύς, ὁ: Zeus
 • ἤδη: already, now, at this time
 • θάνατος, ὁ: death
 • λέκτρον, τό: couch, bed
 • νύμφη, ἡ: young wife, bride; nymph
 • φεῦ: ah, alas, woe
 • πόσις, ὁ: husband, spouse
 • σός, –ή, –όν: your, yours
 • δέχομαι: receive, take, accept
 • μεθ–ίημι: let go, release, relax; give up
 • Buy New On Amazon
 • πόλις, ἡ: a city
 • βίος, ὁ: life
 • ὅστις, ἥτις, ὅ τι: whoever, whichever, whatever
 • παρά: from, at, or to the side of
 • σοφός, –ή, –όν: wise, skilled
 • ἀπό: from, away from. (+ gen.)
 • δίκη, ἡ: punishment, penalty, justice
 • δεῖ: it is necessary, must, ought (+ inf.)
 • καλός, –ή, –όν: beautiful, fine, noble; well
 • χρῄζω: want, lack, have need of (gen) (only pres. and impf.)
 • Buy New On Amazon
 • ἡμεῖς: we
 • θνῄσκω: to die
 • τίκτω: bring to life, give bith to, beget
 • φρονέω: think, be wise, be prudent
 • ἄλλος, –η, –ο: other, one...another; adv. otherwise, in vain
 • βούλευμα, –ατος, τό: purpose, plan, resolve
 • τυγχάνω: chance upon; attain, get (gen.); happen
 • φύω: bring forth, beget; am by nature
 • δίδωμι: give, hand over, grant
 • οὖν: and so, then; at all events
 • Buy New On Amazon
 • πράσσω: do, accomplish, fare
 • μένω: to stay, remain, wait for
 • δῆτα: certainly, to be sure, of course
 • φεύγω: flee, run away; avoid
 • φάρμακον, τό: drug, ointment
 • φόνος, ὁ: murder, slaughter, bloodshed
 • γένος, –εος, τό: sort, kind, race; family, stock
 • οὐκ–έτι: no more, no longer, no further
 • μή–τε: and not
 • ἄνθρωπος, ὁ: human being, human, man
 • Buy New On Amazon
 • οὕτως: in this way, thus, so
 • ἔπος, –εος, τό: a word
 • ἔργον, τό: work, labor, deed, act
 • γονή, ἡ: produce, offspring
 • δῶρον, τό: gift, present
 • πέπλος, ὁ: robe