Study Xenophon's Anabasis Book 4

Xenophon's Anabasis Book 4 on geoffreysteadman.com  ·  Xenophon's Anabasis Book 4 on Amazon
Tip: Move to the next term using your right arrow key. See the English translation using your up arrow key.
ἀγαθός, -ή, -όν
Hide Vocabulary List
 • ἀγαθός, -ή, -όν: good, brave, capable
 • ἄγω: to lead, bring, carry, convey
 • ἀκούω: to hear, listen to
 • ἄκρος, -η, -ον: topmost; heights, highpoints
 • ἀλλά: but, yet
 • ἀλλήλος, -α, -ον: one another
 • ἄλλος, -η, -ο: other, one...another
 • ἅμα: at the same time; as soon as, at, along with (+ dat.)
 • ἀμφί: on both sides
 • ἄν (ἤν): modal adv.
 • Buy New On Amazon
 • ἀν-ίστημι: to make stand up, raise; rise
 • ἀνα-βαίνω: to go up, climb, mount
 • ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ: a man
 • ἄνθρωπος, ὁ: human being, person
 • ἄνω: up, above
 • ἀπ-έρχομαι: to go away, depart
 • ἀπο-θνήσκω: to die off, perish
 • ἀπό: from, away from. (+ gen.)
 • ἄρχω: to begin; to rule, be leader of
 • αὖ: again, once more; further, moreover
 • Buy New On Amazon
 • αὐτός, -ή, -ό: -self; he, she, it; the same
 • ἀφ-ικνέομαι: to come, arrive
 • βασιλεύς, ὁ: a king, chief
 • βούλομαι: to wish, be willing, desire
 • βοῦς, ὁ, ἡ: ox, bull, cow; cattle
 • γάρ: for, since
 • γίγνομαι: to come to be, become, be born
 • δέ: but, and, on the other hand
 • δεῖ: it is necessary, must, ought (+ inf.)
 • δή: indeed, surely, really, certainly, just
 • Buy New On Amazon
 • δια-βαίνω: to walk or pass over; cross
 • διά: through (+gen) on account of (+ acc)
 • δίδωμι: to give, offer, grant, provide
 • δοκέω: to seem (good), think, imagine
 • δύναμαι: to be able, can, be capable
 • δύο: two
 • ἑαυτοῦ, -ῆς, -οῦ: himself, her-, it-, thems-
 • ἐγώ: I
 • ἐθέλω (θέλω): to be willing, wish, desire
 • εἰ: if, whether
 • Buy New On Amazon
 • εἰμί: to be, exist
 • εἰς (ἐς): into, to, in regard to (+ acc.)
 • εἷς, μία, ἕν: one, single, alone
 • ἐκ, ἐξ: out of, from (+ gen.)
 • ἕκαστος, -η, -ον: each, every one
 • ἐκεῖνος, -η, -ον: that, those
 • Ἕλλην, Ἕλληνος, ὁ: Greek
 • ἐν: in, on, among. (+ dat.)
 • ἔνθα: here, there, where
 • ἔνθεν: from there, on one side; from where
 • Buy New On Amazon
 • ἐνταῦθα: here, hither, there, thither, then
 • ἐντεῦθεν: from here, from there
 • ἐπεί: when, after, since, because
 • ἐπειδή: when, since, after
 • ἐπί: near (gen.), to, toward (acc.); near, at
 • ἐπιτήδειος, -η, -ον: necessities; provisions
 • ἕπομαι: to follow, accompany, escort
 • ἔρχομαι: to come or go
 • ἐρωτάω: to ask, inquire, question
 • εὐθύς: right away, straight, directly, at once
 • Buy New On Amazon
 • ἔχω: have, possess; be able; be disposed
 • : or (either...or); than
 • ἡγεμών, ὁ: leader, commander, guide
 • ἡγέομαι: to lead; consider, believe (dat)
 • ἤδη: already, now, at this time
 • ἡμέρα, ἡ: day
 • ἤν: if ever, ἐάν
 • θέω: to run
 • ἱππεύς, ὁ: a horseman, cavalry
 • ἵππος, ὁ: a horse
 • Buy New On Amazon
 • καίω: to kindle, light
 • καλός, -ή, -όν: beautiful, fair, noble, fine
 • Καρδοῦχοι, οἱ: Carduchians
 • κατα-βαίνω: to step, come down
 • κατα-λαμβάνω: to seize, lay hold of, find
 • κατα-λείπω: to leave behind, abandon
 • κατά: according to, over (acc); down, against (gen)
 • κελεύω: to bid, order, command, exhort
 • κλέπτω: to steal; do or seize secretly
 • κωλύω: to hinder or prevent
 • Buy New On Amazon
 • κώμ-αρχος, ὁ: leader of a town
 • κώμη, ἡ: town, country town
 • λαμβάνω: to take, receive, catch, grasp
 • λέγω (aor. εἶπον):
 • λίθος, ὁ: a stone
 • λόφος, ὁ: hill
 • λοχαγός, ὁ: captain
 • λόχος, ὁ: company, unit of men
 • μάχομαι: to fight, contend, quarrel, dispute
 • μέγας, μεγάλη, μέγα: big, great, important
 • Buy New On Amazon
 • μέν: on the one hand
 • μένω: to stay, remain
 • μετά: with (+ gen.); after (+ acc.)
 • νύξ, νυκτος, ἡ: a night
 • Ξενοφῶν, -ῶντος, ὁ: Xenophon
 • ὁ, ἡ, τό: the
 • ὁδός, ἡ: road, way, path, journey
 • οἰκία, ἡ: house, dwelling, building
 • ὀλίγος -η, -ον: few, little, small
 • ὅμοιος, -η, -ον: resembling, similar to (dat)
 • Buy New On Amazon
 • ὄπισθεν: (from) behind; in the future; (+ gen.)
 • ὀπισθο-φύλαξ, -ακος, ὁ: rear-guard
 • ὁπλίτης, -ου ὁ: hoplite, armed soldier
 • ὅπλον, τό: a tool, implement; arms
 • ὁπότε: when, by what time
 • ὅπως: how, in what way; so that
 • ὁράω (aor. εἶδον): to see, look, behold
 • ὄρθιος, -α, -ον: steep, straight up, sheer
 • ὄρος, -εος, τό: a mountain, hill
 • ὅς, ἥ, ὅ: who, which, that
 • Buy New On Amazon
 • ὅσος, -η, -ον: as many as; all who or which
 • ὅτι: that; because
 • οὐ, οὐκ, οὐχ: not
 • οὐδ-είς, οὐδε-μία, οὐδ-έν: no one, nothing
 • οὐδέ: and not, but not, nor, not even
 • οὖν: and so, then; at all events
 • οὗτος, αὕτη, τοῦτο: this, these
 • οὕτως: in this way, thus, so
 • παῖς, παιδός, ὁ, ἡ: child, boy, girl; slave
 • πάλιν: again, once more; back, backwards
 • Buy New On Amazon
 • παρ-έρχομαι: to go pass, enter
 • παρασάγγης, ὁ: parasang (5.7 or 5.3 km)
 • πᾶς, πᾶσα, πᾶν: every, all, the whole
 • πεδίον, τό: plain
 • πελταστής, ὁ: light troop (with light shield)
 • περί: around, about, concerning
 • πέτρα, ἡ: a rock, a ledge
 • πλείων, -οντος: more, greater
 • ποιέω: to do, make, create, compose
 • πολέμιος, -α, -ον: hostile; subst. enemy
 • Buy New On Amazon
 • πολύς, πολλή, πολύ: much, many
 • πορεύομαι: to travel, journey, march
 • ποταμός, ὁ: river, stream
 • πρίν: until, before
 • προσ-έρχομαι: to come or go to, approach
 • πρός: to (acc.), near, in addition to (dat.)
 • πρῶτος, -η, -ον: first, earliest
 • πῦρ, πυρός,τό: fire
 • στάδιον, τό: a stade, (pl. at times στάδιοι)
 • σταθμός, ὁ: stage (~5 parasangs, distance covered in one day's journey)
 • Buy New On Amazon
 • στενός, -ή, -όν: narrow
 • στράτευμα, τό: army, expedition
 • στρατηγός, ὁ: general
 • στρατιώτης, -ου, ὁ: soldier
 • στρατόπεδον τό: camp, encampment; army
 • σύ: you
 • σύν: along with, with, together (+ gen.)
 • ταχύς, -εῖα, -ύ: quick, swift, hastily
 • τις, τι: anyone, anything, someone, something
 • τίς, τί: who? which?
 • Buy New On Amazon
 • τρεῖς, τρία: three
 • ὑπέρ: above, on behalf of (gen.); over, beyond (acc.)
 • ὑπο-ζύγιον, τό: a yoke-animal, ox
 • ὑπό: by, because of, from (gen) under (dat)
 • φάλαξ, φάλαγγος, ὁ: phalanx
 • φανερός, -ά, -όν: visible, manifest, evident
 • φέρω: to carry, bring, convey; fly
 • φεύγω: to flee, escape; defend in court
 • φημί: to say, claim, assert
 • Χειρίσοφος, ὁ: Cheirisophus
 • Buy New On Amazon
 • χιών, -όνος, ἡ: snow
 • χώρα, ἡ: land, region, country
 • χωρίον, τό: place, spot, region
 • ὡς: as, thus, so, that; when, since
 • ὥσπερ: as, just as, as if
 • ὥστε: so that, that, so as to