Study Xenophon's Anabasis Book 1

Xenophon's Anabasis Book 1 on geoffreysteadman.com  ·  Xenophon's Anabasis Book 1 on Amazon
Tip: Move to the next term using your right arrow key. See the English translation using your up arrow key.
ἀ-δικέω
Hide Vocabulary List
 • ἀ-δικέω: to be unjust, do wrong, injure
 • ἄγω: to lead, to bring, to carry, to convey
 • ἀδελφός, ὁ: a brother
 • αἱρέω: seize, take; mid. choose
 • αἰσθάνομαι: perceive, feel, learn, realize
 • ἀκούω: to hear, listen to
 • ἀλλά: but, yet
 • ἄλλος, -η, -ο: other, one...another
 • ἅμαξη, ἡ: a wagon, cart
 • ἀμφί: on both sides
 • Buy New On Amazon
 • ἄν: modal adv.
 • ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ: a man
 • ἄνθρωπος, ὁ: human being, person
 • ἀπ-έρχομαι: to go away, depart
 • ἅπας, ἅπασα, ἅπαν: every, quite all
 • ἀπό: from, away from. (+ gen.)
 • ἄριστος, -η, -ον: best, most excellent
 • ἅρμα, τό: a chariot
 • ἄρχω: to begin; to rule, be leader of
 • αὖ: again, once more; further, moreover
 • Buy New On Amazon
 • αὐτός, -ή, -ό: -self; he, she, it; the same
 • ἀφ-ικνέομαι: to come, arrive
 • βαρβαρικός, -η, -ον: foreigner, barbarian
 • βάρβαρος, -α, -ον: foreigner, barbarian
 • βασίλειον, τό: palace
 • βασιλεύς, ὁ: a king, chief
 • βουλεύω: to deliberate, plan, take counsel
 • βούλομαι: to wish, be willing, desire
 • γάρ: for, since
 • γε: at least, at any rate; indeed
 • Buy New On Amazon
 • γίγνομαι: to come to be, become, be born
 • δέ: but, and, on the other hand
 • δέκα: ten
 • δεξιός, -ά, -όν: on the right hand or side
 • δέομαι: lack, need, want; ask for (+ gen.)
 • δή: indeed, surely, really, certainly, just
 • δια-βαίνω: to walk across, pass over; cross
 • διά: through (+ gen.) on account of, because of (+ acc.)
 • δίδωμι: to give, offer, grant, provide
 • διώκω: to pursue, follow; prosecute
 • Buy New On Amazon
 • δοκέω: to seem (good), think, imagine
 • δύναμαι: to be able, can, be capable
 • δύο: two
 • ἐάν (ἤν, κἄν, ἄν): εἰ ἄν, if (+ subj.)
 • ἑαυτοῦ, -ῆς, -οῦ: himself, her-, it-, thems-
 • ἐγώ: I
 • ἐθέλω: to be willing, wish, desire
 • εἰ: if, whether
 • εἴκοσι: twenty
 • εἰμί: to be, exist
 • Buy New On Amazon
 • εἶπον: aor. said, spoke
 • εἰς (ἐς): into, to, in regard to (+ acc.)
 • εἷς, μία, ἕν: one, single, alone
 • ἐκ-βάλλω: to throw out of, cast away
 • ἐκ, ἐξ: out of, from (+ gen.)
 • ἔκαστος, -η, -ον: each, every one
 • ἐκεῖνος, -η, -ον: that, those
 • ἐλαύνω: to march, ride, drive
 • Ἕλλην, Ἕλληνος, ὁ: Greek
 • Ἑλληνικός, -ή, -όν, ὁ: Greek, Hellenic
 • Buy New On Amazon
 • ἐν: in, on, among. (+ dat.)
 • ἔνθα: here, there; then
 • ἐνταῦθα: here, hither, there, thither, then
 • ἐντεῦθεν: from here, from there
 • ἐξ-ελαύνω: march out, ride out, drive out
 • ἐπεί: when, after, since, because
 • ἐπι-δείκνυμι: to indicate, point out, prove
 • ἐπί: near (gen.), to, toward (acc); near, at
 • ἕπομαι: to follow, accompany, escort
 • ἔρχομαι: to come or go
 • Buy New On Amazon
 • ἔτι: still, besides, further
 • εὐ-δαίμων, -ον: happy, fortunate, blessed
 • εὐ-ώνυμος, -ον: of good name; left (side)
 • εὖ: well
 • εὖρος, τό: breadth, width
 • Εὐφρήτης, ὁ: Euphrates
 • ἔχω: have, possess; be able; be disposed
 • : or (either...or); than
 • ἤδη: already, now, at this time
 • ἥκω: to have come, be present
 • Buy New On Amazon
 • ἡμεῖς: we
 • ἡμέρα, ἡ: day
 • θάλαττα, ἡ: the sea
 • ἱππεύς, ὁ: a horseman, cavalry
 • ἵππος, ὁ: a horse
 • ἵστημι: make stand, set up, stop, establish
 • καί: and, also, even, too
 • κακός, -ή, -όν: bad, base, cowardly, evil
 • καλέω: to call, summon, invite
 • κατά: down from (+ gen.), down, down along (+ acc.)
 • Buy New On Amazon
 • κελεύω: to bid, order, command, exhort
 • Κιλικία, ἡ: Cilicia
 • Κίλιξ (Κίλισσα), Κίλικος, ὁ: Cilician
 • Κλέαρχος, ὁ: Clearchus
 • Κῦρος, ὁ: Cyrus
 • λαμβάνω: to take, receive, catch, grasp
 • λέγω (fut. ἐρέω, aor. εἶπον): to say, speak; gather
 • μάλιστα: most of all; certainly, especially
 • μάχη, ἡ: battle, fight, combat
 • μάχομαι: to fight, contend, quarrel, dispute
 • Buy New On Amazon
 • μέγας, μεγάλη, μέγα: big, great, important
 • μέν: on the one hand
 • μέντοι: however, nevertheless; certainly
 • μένω: to stay, remain
 • Μένων, Μένωνος ὁ: Meno
 • μέσος, - η, -ον: middle, in the middle of
 • μετά: with (+ gen.); after (+ acc.)
 • μή: not, lest
 • νικάω: to conquer, defeat, win; outdo
 • νομίζω: to believe, think, deem
 • Buy New On Amazon
 • ὁδός, ἡ: road, way, path, journey
 • οἶδα: to know
 • οἰκέω: to inhabit, dwell, live
 • οἴομαι (οἶμαι): to suppose, think, imagine
 • ὁπλίτης, -ου ὁ: hoplite, armed soldier
 • ὅπλον, τό: a tool, implement; arms
 • ὅπως: how, in what way; so that
 • ὁράω (aor. εἶδον): to see, behold
 • Ὀρόντας, ὁ: Orontas
 • ὅς, ἥ, ὅ: who, which, that
 • Buy New On Amazon
 • ὅσος, -η, -ον: as many as; all who, all which
 • ὅστις, ἥτις, ὅ τι: whoever, which-, whatever
 • ὅτι: that; because
 • οὔ-τε: and not, neither...nor
 • οὐ, οὐκ, οὐχ: not
 • οὐδ-είς, οὐδε-μία, οὐδ-έν: no one, nothing
 • οὐδέ: and not, but not, nor, not even
 • οὖν: and so, then; at all events
 • οὗτος, αὕτη, τοῦτο: this, these
 • οὕτως: in this way, thus, so
 • Buy New On Amazon
 • παῖς, παιδός, ὁ, ἡ: child, boy, girl; slave
 • πάλιν: again, once more; back, backwards
 • παρ-αγγέλλω: to tell, give orders, order
 • πάρ-ειμι: to be near, be present, be at hand
 • παρά: from, at, to the side of, in respect to
 • παρασάγγης, ὁ: parasang (5.7 or 5.3 km)
 • πᾶς, πᾶσα, πᾶν: every, all, the whole
 • πεδίον, τό: plain
 • πείθω: to persuade, trust; mid. obey
 • πελταστής, ὁ: light troop (with light shield)
 • Buy New On Amazon
 • πέμπω: send, conduct, convey, dispatch
 • πέντε: five
 • περί: around, about, concerning
 • Πέρσης, -ου, ὁ: a Persian
 • πιστός -ή -όν:
 • πλεῖστος, -η, -ον: most, very many
 • πλείων (πλέων), -ονος: more, greater
 • πλήν: except, but (+ gen.)
 • πλοῖον, τό: ship, vessel
 • ποιέω: to do, make, create, compose
 • Buy New On Amazon
 • πολεμέω: wage war, make war, (+ dat.)
 • πολέμιος, -α, -ον: hostile, of the enemy
 • πόλις, ἡ: a city
 • πολύς, πολλή, πολύ: much, many
 • πορεύομαι: to travel, journey, march
 • ποταμός, ὁ: river, stream
 • πρίν: until, before
 • πρό: before, in front; in place of (+ gen.)
 • πρός: to (acc.), near, in addition to (dat.)
 • πρόσθεν: before
 • Buy New On Amazon
 • πρῶτος, -η, -ον: first, earliest
 • σκηνή, ἡ: tent
 • σταθμός, ὁ: stage (a day's travel); weight
 • στράτευμα, τό: army, expedition, campaign
 • στρατηγός, ὁ: general
 • στρατία, ἡ: an army, expedition, land force
 • στρατιώτης, -ου, ὁ: soldier
 • σύ: you
 • Συέννεσις, -ιος, ὁ: Syennesis
 • σύν: along with, with, together (+ gen.)
 • Buy New On Amazon
 • τάξις, -εως, ἡ: unit, squandron; formation; tactics
 • τάττω: to arrange, post, station, put in order
 • ταχύς, εῖα, ύ: quick, swift, hastily
 • τε: and, both
 • τέτταρες, -α: four
 • τις, τι: anyone, anything, someone, something
 • Τισσαφέρνης, ὁ: Tissaphernes
 • τότε: then, at that time
 • τρεῖς, τρία: three
 • τριάκοντα: thirty
 • Buy New On Amazon
 • τυγχάνω: chance upon, get; meet; happen
 • ὑμεῖς: you
 • ὑπό: by, because of, from (gen) under (dat)
 • φαίνω: to show; mid. appear, seem
 • φεύγω: to flee, escape; defend in court
 • φημί: to say, claim, assert
 • φίλος, -α, -ον: friendly, dear; friend, kin
 • χίλιοι, -αι, -α: a thousand
 • χρῆμα, -ατος, τό: money, goods, wealth
 • χώρα, ἡ: land, region, country
 • Buy New On Amazon
 • ὡς: as, thus, so, that; when, since
 • ὥσπερ: as, just as, as if
 • ὥστε: so that, that, so as to